Persondatapolitik

Privatlivspolitik for 4-Control // Helle Rind Møller

Jeg tager din databeskyttelse alvorligt: Jeg behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

Kontaktoplysninger: Jeg er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Du kan altid kontakte mig på: 4-Control ApS, Charlotteparken 28, 8700 Horsens, Cvr. Nr. 39 67 99 30, Telefonnr. 29 48 98 61

Mail: hrm@4-control.dk - www.4-control.dk

 

Fair og transparent databehandling:

Når du stiller dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg om, hvilket data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

•Jeg indsamler og opbevarer kun dine relevante og nødvendige data til bestemte formål

•Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

•Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for formålet

 

De data jeg indsamler er:

•Navn

•Stillingsbetegnelse

•Adresse

•Telefonnummer og e-mailadresser

•Faglige interesseområder og forespørgsler

Jeg anvender disse data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine tjenester samt i min kontakt med dig.

 

Jeg indsamler og opbevarer kun dine persondata til bestemte og lovlige forretningsmæssige formål. Det sker når jeg leverer ydelser og for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtigelse. Jeg sørger for at opdatere dine persondata løbende, så de er rigtige.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden for indsamlingen, behandlingen og opbevaring af dine data. Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovmæssigt grundlag for at indhente dem. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig på ovenstående kontakt oplysninger. Jeg videregiver aldrig dine persondata uden dit samtykke, medmindre jeg er retslig forpligtiget til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed. Jeg har interne regler, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dine Rettigheder: Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata. Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig på de ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til mig og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtigelse til at slette dine persondata. Det gælder, hvis du trækker dit samtykke tilbage eller hvis dine data ikke længere er nødvendig i forhold til det forhold de er indsamlet. Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

 

 

4-Control // Helle Møller

Charlotteparken 28, Stensballe,

8700 Horsens

Tlf. +45 29 48 98 61 . hrm@4-control.dk

Persondatapolitik

Copyright © All Rights Reserved